top of page

People on Heii Mountain, 1934

Tram station, Kyoto, 1934

Minami-za Theater, Kyoto, 1934

Kiyomizu Temple, Kyoto, 1934

Biwa Lake, 1934

Kyoto, 1934

Ueno Train Station, Tokyo, 1934

Biwa Lake, 1934

Kiyomizu Temple, Kyoto, 1934

Kyoto, 1934

0519-26

0519-26

Wood boards, Kyoto, 1934

Shinkyo Bridge, Nikko, 1934

A boy, Seishō Temple, Tokyo 1934

Sanjō Ōhashi Bridge, Kyoto, 1934

Biwa Lake, 1934

Kyoto, 1934

Kiyomizu Temple, Kyoto, 1934

Seishō Temple, Tokyo, 1934

In front of Minami-za Theater, Kyoto, 1934

Kendo training on Tatsuta Maru Tokyo ship, on its way from San Francisco to Yokohama, 1934

Osaka Zoo, 1934

Mother and child, Kyoto, 1934

Biwa Lake, 1934

A boy, Kyoto, 1934

Nara, 1934

A couple pulling a cart, Kyoto, 1934

Watching Kendo training on Tatsuta Maru Tokyo ship, on its way from San Francisco to Yokohama, 1934

Muchi (rice confectionery), Osaka, 1934

0554-18

0554-18

Kendo training on Tatsuta Maru Tokyo ship, on its way from San Francisco to Yokohama, 1934

A man, Kyoto, 1934

A couple, Kyoto, 1934

Women, Kyoto, 1934

Yase Train Station, Keifuku Line, Kyoto, 1934

Workers, Kyoto, 1934

Painter at work, Kyoto, 1934

A woman, Kyoto, 1934

Mother carrying her child, Kyoto, 1934

Kyoto, 1934

Kyoto, 1934

A boatman, Biwa Lake, 1934

A boy, Kyoto, 1934

Women, Kyoto, 1934

A man, Biwa Lake, 1934

Grandmother and child, Kyoto, 1934

A woman, Heii Mountain, 1934

An old man, Kyoto, 1934

A young man, Biwa Lake, 1934

Electricity works, Kyoto, 1934

Shinto monk, Kyoto, 1934

Women, Kyoto, 1934

A man, Kyoto, 1934

Kyoto, 1934

Kyoto, 1934

Entrance of Minami-za Theater, Kyoto, 1934

Kiyomizu Temple, Kyoto, 1934

Biwa Lake, 1934

Kyoto, 1934

Drying umbrellas, Kyoto, 1934

Lloyd the chimpanzee, Osaka Zoo, 1934

Kiyomizu Temple, Kyoto, 1934

Hei'an-dō Pharmacy, Kyoto. 1934

Kyoto, 1934

Yatuhashi Lamp Selling poster, Kyoto, 1934

Ueno Train Station main entrance, Tokyo, 1934

Momoyama, Emperor Mejii Mausoleum, Kyoto, 1934

bottom of page